AAA

SISSEASTUMINE 2008

vastuvõtt päevasesse õppesse 2008<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Lävendipõhine vastuvõtt

Sisseastumiseksamid tuleb sooritada enne sisse-astumisdokumentide esitamist.

Sisseastumiseksamid toimuvad 1.–9. juulini.

Eksamitele saab ennast registreerida 1. – 27. juunini Interneti teel Tartu Ülikooli kodulehel:

http://www.ut.ee/sisseastumine.

Registreeruda võib mitmele eksamile.

Sisseastumisdokumente on võimalik esitada nii paberil kui ka elektroonselt Interneti-aadressil http://www.sais.ee.

Vastuvõtt on lävendipõhine. Üliõpilaskandidaadid, kelle riigieksamite ja sisseastumiseksamite koondtulemus on 75,0 palli või enam, võetakse vastu riigieelarvelistele õppekohtadele. Riigieelarveväliste õppekohtade piiriks on 60,0 palli.

Nõutavad eksamid

Sotsiaalteaduskonda sisseastumisel arvestatakse kahe riigieksami tulemust:

emakeele kirjand – koondtulemusest 15%.

omal valikul kas ühiskonnaõpetuse, matemaatika või võõrkeele (inglise, saksa, prantsuse või vene keel) riigieksam – koondtulemusest 15%.

Sooritada tuleb ka lisaks kaks sisseastumiseksamit:

akadeemiline test – koondtulemusest 40%

erialakatse – koondtulemusest 30%.

Vastuvõtu koondtulemus avalikustatakse 100-palli skaalal. Koondtulemuse arvutamisel korrutatakse vastuvõtutingimuste tulemused vastava protsentuaalse osakaaluga, liidetakse omavahel ning summa jagatakse 100-ga. Kasutada saab ka lävendikalkulaatori abi. Selle leiad Tartu Ülikooli sisseastumise kodulehelt (http://www.ut.ee/sisseastumine).

Vene õppekeelega koolide lõpetanutelt nõutakse lisaks:

eesti keele kui teise keele riigieksami tunnistust või

eesti keele kesktasemeeksami tunnistust (D kategooria) või tõendit nimetatud eksami sooritamise kohta.

Vene koolide lõpetanud, kelle eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on väiksem kui 60 punkti või kes ei ole eesti keele kesktaseme eksamit positiivselt sooritanud, asuvad enne erialaõpinguid õppima eesti keelt süvendatult ühe õppeaasta vältel.

Sisseastumiseksamitest

Akadeemilise testi eesmärk on anda objektiivne hinnang üliõpilaskandidaadi üldintellektuaalsele valmisolekule ülikooliõpinguteks. Testiga kontrollitakse loogilist ja matemaatilist mõtlemist; keeleliste väljendusvahendite valdamist; jooniste, tabelite, diagrammide ja muu graafilise info lugemisoskust; võõrkeele oskust; looduses ja ühiskonnas toimuvate põhiprotsesside mõistmist.

Akadeemilise testi tulemus esitatakse 100-pallisel skaalal. Kõik, kelle akadeemilise testi tulemus on vähemalt 80,0 palli, võetakse Tartu Ülikooli vastu riigieksamite tulemusi arvestamata ja sisseastumiseksamiteta.

Sotsiaalteaduskonna erialakatsetele pääsevad kõik eksamile registreerunud, kelle akadeemilise testi tulemus on vähemalt 40,0 palli.

Eelmiste aastate akadeemilised testid leiad aadressilt: http://www.ut.ee/140564

Erialakatse eesmärk on hinnata üliõpilaskandidaatide eeldusi ja motivatsiooni erialaõpinguteks ja -tööks. Sisseastujal on võimalus sooritada mitme erineva õppekava erialakatseid. Erialakatse tulemus esitatakse 100-pallisel skaalal.

Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialakatse koosneb kahest osast, kirjalikust ja suulisest. Kirjalikus osas täidab üliõpilaskandidaat küsimustiku, mis puudutab erialavaliku motiive ning orienteerumist nii ühiskonnaelu üldistes küsimustes kui ka tulevase eriala sisus ja probleemides. Kirjaliku osa sooritamiseks antakse aega kuni kaks tundi. Kirjaliku töö päeval esitab üliõpilaskandidaat vastuvõtukomisjonile ka oma vabas vormis koostatud CV. Erialakatse suuliseks osaks on kirjalikul tööl ja CV-l põhinev vestlus vastuvõtukomisjoniga. Vestluse teemad puudutavad sisseastuja senist elukäiku, erialavalikut, sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika valdkondadega seotud üldisi küsimusi, Eestis aktuaalseid sotsiaalseid probleeme. Erialakatsega hinnatakse üliõpilaskandidaadi üldist analüüsi- ja väljendusoskust ning orienteerumist Eesti ja maailma sotsiaalprobleemides.

Sisseastumiseksamid toimuvad reeglina eesti keeles. Vene õppekeelega koolide lõpetajatel on õigus sooritada sisseastumiseksameid ka vene keeles.